Bakgrunn for prosjektet

Prosjekt Bydelsfedre henter inspirasjon fra den danske organisasjonen Baba som har lykkes med å bringe fedre med etnisk minoritetsbakgrunn på banen. Baba kan vise til gode resultater når det kommer til utviklingen av farsrollen.Det finnes få tilbud for menn som av ulike årsaker ikke deltar i lokalsamfunnet. Bydelsfedre kan bidra til å bedre målgruppens psykiske helse og livskvalitet, da bydelsfedrene vil skape møteplasser, sosiale nettverk og aktiviteter for menn i risikogrupper. Forskning viser at fedres aktive deltakelse i barns oppvekst har en svært positiv effekt på barnets utvikling. Fedre som er aktive i nærmiljøet kan også bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge ved at de er til stede der barna ferdes, og ved at de er gode og synlige rollemodeller for sine egne barn og andre fedre. Å øke fedres deltakelse i egne barns oppvekst, vil ha positiv innvirkning på barns hverdag her og nå.