F.v.: Prosjektmedarbeider Bydelsfedre Thomas Haile, leder Bydelsmødre Norge Nasreen Begum, og prosjektleder Bydelsfedre Lars Semmerud.

Bydelsfedre på budsjettdeputasjon med Oslo kommune

03.11.2020

«Oslo skal være en åpen, inkluderende og tolerant by, med plass til alle. Bydelsfedre kan være en brobygger mellom hjelpeapparatet, frivilligheten, lokalmiljøene og aktuelle målgrupper», sier Lars Semmerud, prosjektleder for Bydelsfedre. Han håper nå på midler fra Oslo kommune til videre drift av prosjektet.

«Oslo kommune og bydelenes tjenester og virksomheter har en utfordring med å komme i kontakt med sårbare og isolerte minoritetsfamilier», sier Semmerud. Tirsdag deltok prosjekt Bydelsfedre på deputasjon i Helse- og sosialutvalget i Bystyret i Oslo. Sammen med leder for Bydelsmødre, Nasreen Begum, fokuserte Semmerud på hvor viktig det er å styrke tilskuddsordningen til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse-, sosial- og mangfoldsområdet.

Byrådet i Oslo fordeler 136,5 millioner i tilskudd til slike organisasjoner. Prosjekt Bydelsfedre håper på tverrpolitisk støtte, og at de får tilført midler til å drifte videre i 2021.

Pilotprosjektet etablerer seg nå i bydelene Alna, Stovner og Østensjø. Engasjerte fedre, primært med minoritetsetnisk bakgrunn, rekrutteres til en utdannelse der de lærer om temaer som foreldre, frivillighet, arbeid og helse. Ansatte fra tjenesteområdene – for eksempel fra NAV, Barnevernet og helsetjenestene, bidrar som forelesere under utdannelsen. Etter å ha fullført opplæringen vil bydelsfedrene gå ut i sine lokalmiljøer som frivillige, og de vil oppsøke og komme i dialog med menn og fedre på deres egne morsmål.
.

Vil skape dialog
Barn i lavinntektsfamilier har ikke de samme sosiale godene som andre barn, slik som tilgang til fritidsaktiviteter. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier kan bli mindre motiverte for skole, ha svakere familierelasjoner, et ustabilt bomiljø, samt større risiko for å ha dårlig psykisk helse og å havne i kriminelle miljøer. Over 50% av barn i lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. Forskning viser at mange barn med etnisk minoritetsbakgrunn vokser opp med en fraværende far, og fedres fravær kan ofte henge sammen med utenforskap hos barna.

«Det å oppdra barn i en annen og ny oppdragelsestradisjon kan være krevende. I mange familier er far regnet som familiens økonomiske forsørger, og er ofte en sentral beslutningstaker når det kommer til bestemmelser om barnas deltakelse i barnehage og fritidsaktiviteter. Samtidig er det en utfordring at mor ofte har hovedansvaret for barneoppdragelse, og at fedrene ofte mangler kunnskap for å oppdra barn i en ny kulturell setting. Bydelsfedre kan være med å skape dialog og være gode samtalepartnere for andre fedre. Vi ønsker å synliggjøre hvor viktig farsrollen er, og fedres positive deltakelse i barns liv», sier Semmerud. 

Prosjektlederen mener det er viktig å jobbe aktivt med å få minoritetsfamilier til å delta i utviklingen av lokalmiljøet. Derfor må det satses på videre arbeid med utsatte områder gjennom områdesatsinger i Groruddalen, Oslo Sør og Indre Øst, mener han.

Vil du vite mer om prosjekt Bydelsfedre? 

Les mer, ta kontakt eller meld din interesse som bydelsfar her.