Konseptet

Her kan du lese om Bydelsmødre-konseptets fire faser, grunnutdannelsen, og Bydelsmødre Norges historie.

Om organisasjonen 

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid som utelukkende jobber for et sosialt formål og fellesskapets beste. Bydelsmødre Norge består av tre organer: bydelsmødre-foreningene, styret og Bydelsmødre sentralt. Bydelsmødre Norge ledes av organisasjonsleder. 

I fase 4 av Bydelsmødre-innsatsen blir bydelsmødrene i hver bydel organisert som en forening med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. De lokale bydelsmødre-foreningene er selv ansvarlig for drift og økonomi, og velger et styre for foreningen. Foreningene følger standardvedtekter for bydelsmødre-foreninger tilsluttet Bydelsmødre Norge, og inngår en samarbeidsavtale med Bydelsmødre Norge. 

Bydelsmødre Norge er en paraplyorganisasjon bestående av de lokale Bydelsmødre-foreningene i ulike kommuner og i bydeler. Bydelsmødre Norges generalforsamling som består av alle bydelsmødre i de lokale bydelsmødre-foreningene, samt de organisatorisk frivillige, velger et styre for virksomheten. Styret har en rådgivende funksjon og ikke økonomisk eller juridisk ansvar. Dette ligger hos organisasjonsleder. 

Bydelsmødre sentralt er Bydelsmødre Norge sitt hovedkontor, der organisasjonsleder og ansatte arbeider med å følge opp Bydelsmødre-innsats i bydeler og kommuner.  

Konseptet 

Bydelsmødre er opprinnelig et tysk konsept som startet opp i Berlin under navnet Stadtteilmütter i 2004. Konseptet ble hentet til Danmark i 2008, der det ble utviklet i en ny retning, basert på frivillig arbeid. Bydelsmødre i Danmark har blitt en stor suksess med over 900 aktive Bydelsmødre fordelt på 42 Bydelsmødre-foreninger over hele landet. I 2016 hentet Nasreen Begum - som hadde over 20 års erfaring fra frivillig arbeid med kvinner og barn - konseptet til Norge og tilpasset det norske behov. Bydelsmødre Norge har i dag utdannet 130 bydelsmødre i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke i Oslo kommune. I løpet av 2020 starter også Bydelsmødre opp i fire nye norske kommuner, noen steder under navnet "Bygdemødre".  

Konseptet ble også videreført til Sverige i 2013, under navnet Stadsdelsmammor, og til Finland som Naapuriäidit (Neighbourhood Mothers) i 2016. 

Bydelsmødre-konseptet består av fire faser. 

For å bli en bydelsmor må kvinnene gjennomføre en grunnutdannelse. Grunnutdannelsen, med sine 17 moduler, gir kvinnene muligheten til en kompetanseheving som tar utgangspunkt i deres egne ressurser og nettverk. Bydelsmødrenes grunnutdanning har to hovedformål:

  • Gi bydelsmødrene kunnskap om Bydelsmødres egne metoder og deres ulike roller.
  • Gi innsikt i bydelens/kommunens arbeid i relasjon til familie, helse og samfunn.

Under opplæringen tilrettelegges det for å bygge nettverk mellom bydelsmødrene og de ulike tjenesteområdene i bydelen/kommunen, samt andre aktører. Når bydelsmødrene har fullført utdannelsen får de tittelen bydelsmor, diplom og ID-kort, og de går ut i deres nærmiljøer som frivillige. Bydelen/kommunen kan samarbeide med bydelsmødrene ut mot ulike målgrupper. I dette ligger også bydelens/kommunens mulighet til å få økt kultursensitiv kompetanse gjennom kontakt og samspill med bydelsmødrene, som vil kunne bidra inn i bydelens/kommunens tjenesteutvikling.

Bydelsmødrenes grunnutdannelse

Disse temaene er bydelsmødrene innom i løpet av grunnutdannelsen på 17 moduler.

Bydelsmødrnes metoder

Barns utvikling & oppdragelse

Barns hverdag

Ungdom

Aktivitet & ernæring

Kvinnehelse

Psykisk helse

NAVs tjenester

Kunnskap om Norge

ICDP – foreldreveiledning

Vold i nære relasjoner

Flyktninger

De fire fasene 

Videreutdanningstilbud

I fase 4 får bydelsmødrene mulighet til å ta videreutdanning, for eksempel som ICDP-veileder (foreldreveileder), flerkulturell doula (fødselshjelper) eller gjennom Sunn start - mat og helse og Sunn start – psykisk helse. Videreutdanningstilbudene gir bydelsmødrene en økt mulighet til å ta honorerte oppdrag, for eksempel ved å holde foreldreveiledningskurs i regi av bydelen, eller ved å følge opp sårbare kvinner under graviditet og fødsel i regi av Oslo Universitetssykehus som flerkulturell doula.

Fem bydelsmødre er flerkulturelle doulaer. Åtte bydelsmødre har videreutdanning som ICDP-veiledere. 

© 2021 Bydelsmødre Norge

Vil du vite mer om de fire fasene i Bydelsmødre-konseptet?

Ta kontakt med oss for detaljer om hva som skjer i hver fase, og om modulene i grunnutdannelsen.