Eldre innvandrere med demens kommer ofte sent i kontakt med hjelpeapparatet. Det kan blant annet ha sammenheng med manglende tilrettelegging på sykehjem for beboere med annen kulturbakgrunn. Som et tiltak for å tilpasse omsorgstilbudet til innvandrere med demens, har NAKMI foreslått samarbeid mellom sykehjem og frivillige. 

Prosjektet "Bydelsmødre på sykehjem" gir erfaring med slik tilrettelegging. På Ammerudlunden sykehjem i Groruddalen gjennomfører frivillige kvinner aktiviteter for økt livskvalitet blant beboere med demens, samtidig som de har gjensidig kompetanseutveksling med helsepersonell. Aktiviteter vil ta utgangspunkt i beboernes preferanser etter å ha foretatt en kartlegging av beboernes ønsker og behov. Dette kan for eksempel være å ta med beboere ut på tur, arrangere konserter, lage mat og tilrettelegge for sosial interaksjon.

Målsettinger:

Skape bedre hverdagsliv for beboere, pårørende og frivillige gjennom inkluderende møter.

Frivillige kvinner med minoritetsbakgrunn vil heve sin kompetanse og få nettverk slik at de på sikt kan få betalt arbeid i helsesektoren.

Bidra til å gjøre pårørende med minoritetsbakgrunn trygge på at beboernes vaner og tradisjoner blir ivaretatt.

Prosjektet gir de frivillige bred erfaring med ulike typer tilrettelegging og aktiviteter, og kompetanse innen helsearbeid. De får kursing i relevante temaer, og mottar en attest for den frivillige innsatsen de har bidratt med i prosjektet. For å muliggjøre deltakelse, dekkes dessuten reisekostnader for de frivillige kvinnene. 

Er du interessert i å stille som frivillig i Bydelsmødre på sykehjem?

Vi søker bestandig nye frivillige til prosjektet. Spesielt ønsker vi at helt eller delvis arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn skal bidra, for å få mest ut av den gjensidige kompetanseutveklsingen. Vi ser helst at du kan minst fire ganger i måneden, omtrent en time hver gang. Dersom du har spørsmål kan du kontakte Nasreen på e-post: nasreen@bydelsmor.no, og merke e-posten "Bydelsmødre på sykehjem". 

Du kan også melde interesse og/eller stille spørsmål via dette skjemaet: