Generell informasjon:  

 • Hvor lang tid tar det fra en person dør til den gravlegges?
  Det går normalt én til to uker fra dødsfallet inntreffer til seremonien finner sted. Ifølge Gravferdsloven skal begravelsen finne sted senest 10 virkedager (hverdager) etter dødsfallet, med mindre det er spesielle omstendigheter.  
 • Om å velge begravelsesbyrå:
  Dere som bydelsmødre bør være forsiktige med å anbefale begravelsesbyråer, ettersom dere skal være en nøytral part. Ved å anbefale byråer vil dere også gå “gode” for det byråets tjenester. Det er derfor lurt at dere lar de etterlatte selv finne begravelsesbyrå.  
 • Hvem bestemmer i en begravelse?
  Gravferdsloven sier hvem som skal bestemme i en gravferd. Retten til å bestemme gis til avdødes slektninger som har fylt 18 år i følgende rekkefølge: Ektefelle/samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken. Like nære pårørende har lik rett, men bare én kan stå som ansvarlig for gravferden. Dersom ingen etterlatte sørger for gravferd, faller ansvaret på kommunen hvor avdøde bodde. 


Økonomi 

 • Hvor mye koster en begravelse?
  Dette varierer etter hva de etterlatte ønsker med hensyn til blomster, annonser, minnesamvær, musikk, sted for seremoni, dødssted, gravstein osv. Begravelsesbyråene er pliktig til å gi deg et detaljert prisoverslag. Gjennomsnittskostnaden på en begravelse i Oslo er 30.000-50.000.  

 • Kan du få økonomisk støtte til begravelsen?
  NAV har to ulike støtteordninger:
  1. Behovsprøvd gravferdsstønad: Full stønad er i dag 24 734 kroner (2020). Denne gjelder i tilfeller der avdøde etterlater seg lite midler, eller der avdøde er under 18 år. Begravelsesbyråene informerer kundene om denne stønaden, og de aller fleste byråene bistår pårørende med å sende disse søknadene.
  2. Transportrefusjon (Stønad til båretransport): Dersom dødsfallet har skjedd over 20 kilometer fra det naturlige gravferdsstedet kan NAV dekke nødvendig transport. Det er en egenandel på 2.473 kroner. Dette kan begravelsesbyrået søke om, med fullmakt fra pårørende.
  Du må søke om stønad senest 6 måneder etter dødsfallet. Les mer, og finn søknadsskjema på NAV sine sider her: https://www.nav.no/no/person/pensjon/andre-pensjonsordninger/stonad-ved-gravferd-og-baretransport#chapter-1

  Merk! En del fagforeninger har også støtteordninger, og mange har også ulike forsikringsordninger.

 • Hva har du krav på av pensjon, permisjon og sykemelding dersom en person nær deg dør?
  Pensjon: Dersom ektefellen din dør har du rett på gjenlevendepensjon hvis dere har vært gift i mer enn 5 år, eller hvis dere har felles barn. Merk at denne er behovsprøvd, som betyr at beløpet avhenger av hvor mye inntekt du har. Hvis dere var gift i mindre enn fem år og ikke har felles barn, kan du ha rett på overgangsstønad. Barn under 18 år som mister en eller begge foreldrene kan få barnepensjon. Les mer om ytelser til gjenlevende på NAV sine sider her: https://www.nav.no/no/person/pensjon/andre-pensjonsordninger/ytelser-til-gjenlevende-ektefelle
  Permisjon ved dødsfall: Permisjon ved dødsfall er ikke regulert i Arbeidsmiljøloven, noe som betyr at det i praksis er opp til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan gi kortere velferdspermisjon i forbindelse med dødsfall eller begravelse for et nært familiemedlem. På mange arbeidsplasser er dette også tariff- eller avtaleregulert, særlig hvis du jobber i stat eller kommune.
  Sykemelding eller permisjon på grunn av sorg: Ifølge Folketrygdloven har du ikke krav på sykemelding dersom du er i sorg. Legen din kan med andre ord ikke gi deg sykemelding fordi du sørger, men du kan få sykemelding dersom sorgen utløser en diagnostiserbar sykdom (eks. depresjon, angst). På de fleste arbeidsplasser er det imidlertid god forståelse for at sorg oppstår etter at en person nær deg dør. Det anbefales å snakke med arbeidsgiver om hva som er lurt å gjøre avhengig av situasjonen. Dersom du ikke er i stand til å jobbe på grunn av sorg kan du for eksempel diskutere om det er mulig med lønnet/ulønnet permisjon, avspasering, ferie på forskudd eller fleksibel arbeidstid.  

 

Tilrettelegging for religion, livssyn og mangfold 

 • Hvordan tilrettelegges gravferd i Norge etter religion og livssyn?
  1. januar 2012 tredde nye bestemmelser i Gravferdsloven i kraft. Ifølge §1 skal “Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn”. Alle begravelsesbyråer tilpasser gravferden etter avdødes religion og livssyn. Mange steder i landet, særlig i Oslo, finnes det egne gravplasser eller felter på gravlunder for ulike trossamfunn. Ifølge norsk lov skal alle begraves i kiste, selv om dette ikke er vanlig praksis i alle religioner.  

 • Transport til hjemlandet: De fleste begravelsesbyråer bistår med alt det praktiske knyttet til transport der avdøde skal fraktes til hjemlandet. Til dette trenger byråene avdødes pass og navn på mottager av kisten i hjemlandet.